2561 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดมหาสารคาม

 

 

นิตยา จันตะคุณ

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 17 - 19 พฤษภาคม 2561

สถิติศาสตร์ประยุกต์

59
2

 

ผลของอุณหภูมิกรดเบส และระยะเวลาการต้มต่อความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระในวอเตอร์เครส

 

 

เมตตา เถาว์ชาลี

วิลาวรรณ มหาราช

อนันตพงษ์ เถาว์ชาลี

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 8 - 9 มีนาคม 2561

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

49
3

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

ไชยยันต์ สกุลไทย

 

0.8 12 1

วารสารวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 มกราคม 2561

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

49
4

 

์ีNutritional Composition and Antioxidant Activities of Makamong (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib), Flow Fence (Caesalpinia pulchrrima (L.) Sw.) and Tamarind (Tamarindus indica L.) Kernels

 

 

Sarin Thongthummachat

Pornpimol Ponkham

Suchana Wanich

Butsayamat Rattandon

Metta Kengchuwong

 

0.8 15 1

วารสารเกษตรพระวรุณ พฤษภาคม 2561

เคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

48
5

 

The development of Information system for Beef Cattle Network Farm in Maha Sarakham Province

 

 

Sunusta Klintawon

Piyabhorn Hongsa-arpasat

Nattapong Phanmanee

 

0.8 15 1

วารสารเกษตรพระวรุณ พฤษภาคม 2561

ภาควิชาคอมพิวเตอร์

46
6

 

ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มน้ำชีตอนกลางกรณีศึกษาบริเวณจังหวัดมหาสารคาม

 

 

ยุวดี อินสำราญ

สุภัทรา จินางกุล

ถวิล แสนตรง

สมสงวนปัสสาโก

จักรพันธ์ ศรีวงษา

 

0.8 14 1

วารสารเกษตรพระวรุณ มกราคม - มิถุนายน 2561

55
7

 

การสกัดเซลลูโลสจากต้นกกเพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เส้นใยอาหาร

 

 

พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์

สุปัญญา พงอุดทา

พรนภา บุญตา

อรุณรัตน์ อุทัยคู

 

0.4 0 0

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มกราคม-มิถุนายน 2561

เคมี

78
8

 

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหา เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 

 

นิวัตร ศิลา

ไชยยันต์ สกุลไทย

ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี

 

0.4 0 0

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มกราคม-มิถุนายน 2561

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

43
9

 

การศึกษาองค์ประกอบของแอพพลิเคชั่นคู่มือเตรียมสอบใบขับขี่บยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

 

 

สุนันทา กลิ่นถาวร

ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี

นิลาวรรณ ถินวาสนา

 

0.6 4 1 1-8

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

40
10

 

The Development of Information System for Beef Cattle Network Farm in Maha Sarakham Province

 

 

Sununta Klintawon

Piyabhorn Hongsa-arpasat

Natthapong Phanmanee

 

0.8 15 0 48-53

วารสารเกษตรพระวรุณ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

38
11

 

Nutritional Compositions and Antioxidant Activities of Makamong (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib), Flower Fence(Caesalpinia pulchrrima (L.) Sw.) and Tamarind (Tamarindus indica L.) Kernels

 

 

Sarin Thongthummachat

Pornpimol Ponkham

Suchana Wanich

Butsayamat Rattanadon

Metta Kengchuwong

 

0.8 15 0 40-47

วารสารเกษตรพระวรุณ

เคมี , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

41
12

 

solation and Selection of Newly Thermotolerant Yeast from Edible Local Fruits for Ethanol Production from Cassava Starch

 

 

Kanlayani Charoensopharat

Kitipong Wechgama

 

0.8 15 0 29-39

วารสารเกษตรพระวรุณ

ชีววิทยา

40
13

 

Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Using Waste Golden Apple Snail Shell as Catalyst

 

 

Pirom Suwannasom

Panadda Tansupo

 

0.8 15 0 67-76

วารสารเกษตรพระวรุณ

เคมี

47

 

 

 

 

www.000webhost.com