2560 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

ความเครียดกับคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

มณฑิรา จันทวารีย์

ปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์

อดิศักดิ์ พละสาร

อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 3 6 - 7 กรกฎาคม 2560

สาธารณสุขชุมชน

108
2

 

A Comparison of Ridge Parameter for Estimation of Multiple Regression Coefficients By Ridge Regression Method and Ridge Regression Bootstrapping Method

 

 

Warida Palasri

 

0.2 0 0 179-189

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

สถิติศาสตร์ประยุกต์

65
3

 

การดูดซับไอออนของเหล็กในน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยไคโตซานจากกระดองปูนา

 

 

ชัชญาภา เกตุวงศ์

พรพิมล พลคำ

สมสุข ไตรศุภกิตติ

วัชรา เสนาจักร์

 

0.6 12 3

วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กันยายน - ธันวาคม 2560

เคมี

90
4

 

การเปรียบเทียบวิธีการถดถอยแบบริดจ์และวิธีการถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์สำหรับการประมาณการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุสัมพันธ์

 

 

วริดา พลาศรี

 

0.2 0 0

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

สถิติศาสตร์ประยุกต์

65
5

 

Distribution Solutions of Euler Equations

 

 

Alongkot Suvarnamani

Gumpon Sritanratana

 

0.4 0 0

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2560

คณิตศาสตร์

51
6

 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลและเจตคติต่อชีววิทยา

 

 

ชรินทร์ทิพย์ ศุขศาสตร์

ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก

ดร.ยุวดี อินสำราญ

 

0.2 0 0

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 13 กรกฎาคม 2560

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

62
7

 

การสังเคราะห์คุณสมบัติของซีโอไลต์สี่เอสำหรับการดูดซับโลหะ

 

 

สมสุข ไตรสุภกิตติ

ศรินทร์ ทองธรรมชาติ

วัชรา เสนาจักร์

ชมภู่ เหนือศรี

 

0.6 12 1

วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มกราคม - เมษายน 2560

เคมี

52
8

 

การป้องกันมลพิษทางน้ำด้วยหลักการเทคโนโลยีสะอาดสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยในครัวเรือน บริเวรอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

วรรณา สายแก้ว

ราเชทร์ โกศัลวิตร

วุฒิกร สายแก้ว

 

0.6 14 2

วารสารการเกษตรราชภัฏ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

55
9

 

ปริมาณกรดฮิวมิคในน้ำหนักชีวภาพ ด้วยวิธีการแช่ยุ่ยใบไม้

 

 

เมตตา เถาว์ชาลี

สุชนา วานิช

 

0.2 0 0

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

51
10

 

ความหลากชนิดของวันพืชในนาข้าว อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

 

วรชาติ โตแก้ว

จันทร์จิรา ผลาโชติ

บรรทม นังตะลา

ราตรี สอนสุภาพ

อรวรรณ กรีเทพ

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการพฤษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 14 - 16 มิถุนายน 2560

ชีววิทยา

42
11

 

สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมชีวภาพเสริมแรงด้วยเส้นใยรากหญ้าแฝกผสมเส้นใยมะพร้าว และการผสมเส้นใยเปลือกถั่วลิสงในอัตรส่วนที่ต่างกัน

 

 

พงศธร กองแก้ว

วิจิตร เชาว์วันกลาง

ไพรฑูรย์ สุขศรีงาม

 

0.8 33 1

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว มิถุนายน 2560

ฟิสิกส์

56
12

 

ผลของตัวกลางถ่ายโอนความร้อนที่มีผลต่อใบโอออยล์จากใบอ้อย

 

 

อดิศักดิ์ ปัตติยะ

อาทิตย์ ชาวโยธา

ยุทธพงศ์ ผางจันทดา

พงศกร พิมพะนิตย์

สมสุข ไตรศุภกิตติ

 

0.8 22 3

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา กันยายน-ธันวาคม 2560

วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม,เคมี

49
13

 

Screening of Thermophilic and Halophilic Cellulase – Producing Bacteria from Saline Soil Samples

 

 

Phakamas Rachamtree

 

0.8 14 2

วารสารเกษตรพระวรุณ กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ชีววิทยา

44
14

 

ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มน้ำชีตอนกลางกรณีศึกษาบริเวณจังหวัดมหาสารคาม

 

 

ยุวดี อินสำราญ

สุภัทรา จินางกุล

ถวิล แสนตรง

สมสงวนปัสสาโก

จักรพันธ์ ศรีวงษา

 

0.8 14 1

วารสารเกษตรพระวรุณ มกราคม - มิถุนายน 2561

55
15

 

สมบัติทางเคมี สมบัตรการต้านอนุมูลอิสระ และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด 4 สายพันธุ์

 

 

วิลาวัลย์ บุญย์สุภา

กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง

ธนพร ปลูกชาลี

ปนัดดา ภูผาดวง

ณัฐกานต์ โคตรทิพย์

 

0.6 11 2

วารสารวิจัย ราชมงคลกรุงเทพ กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ชีววิทยา

54
16

 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลเอกชนภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 

 

สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า

 

0.8 11 3 195-206

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กย. - ธค. 2560

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

32
17

 

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

กนกพร ทองสอดแสง

อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร

มณฑิรา จันทวารีย์

 

0.8 11 3 247-254

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กย.-ธค.2560

สาธารณสุขชุมชน

48
18

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

 

 

กิจปพน ศรีธานี

 

0.8 26 4 690

วารสารวิชาการสาธารณสุข สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กค. - สค. 2560

สาธารณสุขชุมชน

46

 

 

 

 

www.000webhost.com