2559 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

การจัดกลุ่มและพยากรณ์การเกิดโรคมะเร็งปอด โดยใช้ทฤษฎีต้นไม้ตัดสินใจ

 

 

รักถิ่น เหลาหา

ภาวิณี ธรรมเกตุ

สิริภา อุทัยแพน

 

0.2 0 0 1204-1214

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 19-20 สิงหาคม 2559

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

69
2

 

การปรับปรุงคุณภาพข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูป

 

 

ดร. มะลิ นาชัยสินธุ์

ปริย นิลแสงรัตน์

เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ

 

0.4 0 0

วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่2(6) กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2559

ฟิสิกส์

101
3

 

ตัวแบบการจำแนกการเลือกหลักสูตรการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

 

 

ธาดา จันตะคุณ

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 24 พฤศจิกายน 2559

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

40
4

 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในตำบลลำคลอง อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

กิจปพน ศรีธานี

สุรัตนา เหล่าไชย

ปภาวี รัตนธรรม

นภาพร พงษ์วิชัย

จิรารัตน์ เครือศรี

 

0.8 11 3

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว.มรม. ๐๐๖๒/๒๕๕๙ , ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

สาธารณสุขชุมชน

51

 

 

 

 

www.000webhost.com