2017 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

Effect of germination times on proximate compositions of black sesame sprouts (Sesamum indicum L.)

 

 

Butsayamat Rattanadon

Kwanyuen Leamsamrong

Thanonchat Imsombut

 

0.4 0 0

PACCON February 2-3, 2017

เคมี

122
2

 

Mathematical models and qualities of shredded Thai-style instant rice under a combined gas-fired infrared and air convection drying

 

 

Mali Nachaisin

Suminya Teeta

Konlayut Deejing

Wanida Pharanal

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 24-26, 2017

ฟิสิกส์

78
3

 

An application of mathematical model for estimating evapotranspiration

 

 

Anujit Phumphan

Nunthaporn Yingratanasuk

Thawatchai Boontan

Ekkawit Lampai

 

0.4 0 0

7th WRE-THAI, 4th EIT-WRE, 9th AUn/SEED-Net January 23-24, 2017

คณิตศาสตร์

61
4

 

Development of Flipped Classroom Instructional Model By Using Webquest Based on Constructivist Theory For Creating Critical Thinking and Problem-Solving Skills

 

 

Thada Jantakoon

Thiti Jantakun

 

0.8 0 0

Turkish Online Journal of Educational Technology special Issues for INTE October 2017

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

51
5

 

System Architecture of Business Intelligence to Aun-Qa Framework for Higher Education Institution

 

 

Thada Jantakoon

Panita Wannapiroon

 

0.8 0 0

Turkish Online Journal of Educational Technology special Issues for INTE November 2017

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

42
6

 

Thermal Properties of Green Fuel Briquettes from Residue Corncobs Materials Mixed Macadamia Shell Charcoal Powder

 

 

Suminya Teeta

Mali Nachaisin

Suchana Wanish

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 24-26, 2017

ฟิสิกส์

48
7

 

Journal of Polymer Engineering

 

 

Yottha Srithep

Dutchanee Pholharn

Onpreeya Veang-in

Suphan Yangyuen

 

1 0 37 4

DE GRUYTER (May 2017)

เคมี

53
8

 

The Instructional Design Flipped Mastery Classroom Model Using Virtual Classroom System with Problem-Based toward Problem Solving Ability

 

 

Rukthin Laoha

Pallop Piriyasurawong

 

0.8 8 1

IJEEEE February 25, 2017

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

47
9

 

Simulation and Experimental Study of Bipolar Plate on the Performance PEM Fuel cell

 

 

Pornchai Chinnasa

Pattama Khamsuk

Sarunya Seechalee

Ekaphan Swatsitang

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 24-26, 2017

ฟิสิกส์

42
10

 

Electricity Cogenerator from Hydrogen and Biogas

 

 

W Pinate

P Chinnasa

D Dangphonthong

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 24-26, 2017

ฟิสิกส์

39
11

 

Effect of initiators on synthesisof poly(L-lactide) by ring opening polymerization

 

 

D Pholharn

Y Srithep

J Morris

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 23-25, 2017

เคมี

42
12

 

A DET study of H2CO and HCN adsorptions on 3d, 4d, and 5d transition metal-doped graphene nanosheets

 

 

Chanukorn Tabtimsai

Thanawat Somtua

Tawit Motongsri

Bancgjob Wanno

 

1 0 0

Struct Chem DOI 10.1007/s11224-017-1013-0 18 july 2017

เคมี

50
13

 

Plasticizer effect on melt blending of polylactide stereocomplex

 

 

Yottha Srithep

Dutchanee Pholharn

 

1 0 0 409-416

DE GRUYTER DOI 10.1515/epoly-2016-0331 March 15, 2017

เคมี

45
14

 

Developing Khao Krieb Wow Using the Root of Krapanghom (Paederio Foetida Linn.) for Leavening Agent

 

 

Watchara Senajuk

Somsuk Trisupakitti

Sasamol Phasuk

Yupadee Senkao

Sita Tisadondilok

 

0.4 0 0

The 4 th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017 July 21, 2017

เคมี, ชีววิทยา

45
15

 

Enhancement of Hydrogen Production from Sugarcane Bagasse by Klebsiella pneumoniae subsp. pneumonia DSM 30104(T) Using Statistical Methods

 

 

Piyawadee Saraphirom

Mullika Teerakul

Manit Anyabho

 

1 0 757 146-150

Key Engineering Materials 2017-07-18

ชีววิทยา

42
16

 

Screening of Thermophilic and Halophilic Cellulase – Producing Bacteria from Saline Soil Samples

 

 

Phakamas Rachamtree

 

0.8 14 2

วารสารเกษตรพระวรุณ กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ชีววิทยา

44
17

 

The First Report on Chromosome Analysis of F1 Hybrid Catfish

 

 

Kosit Sreeputhorn

Kriangsak Mangumphan

Benjawon Muanphet

Puntivar Kaewmad

 

1 0 0

ชีววิทยา

39
18

 

Synthesis of magnetically recoverable rod like Bi2O3/r-Fe2O3 composite with hight photocatalytic performance under visible light irradiation

 

 

Ruethaithip Wisedsri

Saiphon Chanpaka

Theanchai Panphojan

Thanonchat Imsombat

 

0.4 0 0

PACCON February 2-3, 2017

เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป

38
19

 

The Simple Image Processing Scheme for Docment Retrieval Using Date of Issue as Query

 

 

Panuwat Ketwong

Piyaphorn Hongsa-arparsat

Ekkharin Srilaphat

Wilailuck Kaprasit

 

1 0 0

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

43
20

 

KNOWLEDGE AND SELF-CARE PRACTICES TO PREVENT DENTAL CARIES IN PRE-SCHOOL CHILDREN OF RAJABHAT MAHASARAKARM UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL

 

 

Papavee Ruttanatam

Nutnicha Kudrangnok

Kitpapon Srithanee

Ratchanun Srisupak

 

0.4 0 0

ICSSS2017 11-12 January 2018

สาธารณสุขชุมชน

38
21

 

ANION RECOGNITON BY HYDROGEN AND HALOGEN BONDING OFAMIDE BASED RECEPTOR: THEORTICAL INVESTIGATION

 

 

Thanawat Somtua

Banchop Wanno

 

0.4 0 0

STT43 PROGRAM BOOK 17-19 October 2017

เคมี

40
22

 

ADSORPTION OF CO2 ON Ti- and Sc-DOPED BORON NITRIDE AND BORON PHOSPHIDE NANOTBES: A DFT INVESTIGATION

 

 

Chanukorn Tabtimsai

Pailin Napangrat

Ratchaneejan Matrieng

Yutthana Taithaisong

Banchob Wanno

 

0.4 0 0

STT43 PROGRAM BOOK 17-19 October 2017

เคมี

45
23

 

A DFT investigation on group 8B transition metal-doped silicon carbide nanotubes for hydrogen storage application

 

 

Chanukorn Tabtimsai

Vithaya Ruangpornvisuti

Sarawut Tontapha

Banchop Wanno

 

1 0 0

Applied Surface Science doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.12.255 Available online 9 January 2018

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

42
24

 

microbial lipid production : screening with yeasts grown on synthetic medium isolated from local ripe fruits in northeastern Thailand.

 

 

kusumawadee Thancharoen

Auttaporn Malasri

Walailak Laemsingkron

 

0.4 0 0 187-193

The 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products July 25 th – 28th, 2017 Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand

ชีววิทยา

47
25

 

การศึกษาระดับความรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ ิ์ ทางการเรียน ในวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาคณตศาสตร ิ ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

นิตยา จันตะคุณ

 

0.6 3 2 1-13

SOUTHEAST BANGKOK JOURNAL Vol.3 No.2 July - December 2017

สถิติศาสตร์ประยุกต์

52
26

 

Optimization of initial cells, yeast extract and sugar concentrations for ethanol production from molasses at high temperature by thermotolerant yeast RMU Y-10

 

 

Kanlayani Charoensopharat

Bunthin Salarat

Paweena Mahaphon

 

0.4 0 0 276-279

The 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products July 25 th – 28th, 2017 Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand

ชีววิทยา

47
27

 

Isolation and selection of thermotolerant yeasts for bioethanol production from sugarcane molasses

 

 

Kanlayani Charoensopharat

 

0.4 0 0

Proceedings of the 29th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference November 23 – 25, 2017, Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand

ชีววิทยา

37
28

 

Karyological analysis and NOR polymorphism of phayre s langur Trachypithecus phayrei crepuscula Primate Colobinae in Thailand 22 September 2017

 

 

Krit Pinthong

A. Tanomtong

S. Khunsook

I. Patawang

W. Wonkaonoi

 

1 0 0

Springer ; The Nucleus An International Journal of Cytology and Allied Topics ISSN 0029-568X DOI 10.1007/s13237-017-0220-9

ชีววิทยา

44
29

 

ตัวแบบตรรกศาตร์คลุมเครือสำหรับวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดมหาสารคาม

 

 

นิตยา จันตะคุณ

 

0.4 14 2 24-35

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University 2017. 14(2): 24-35 July - December 2017

สถิติศาสตร์ประยุกต์

47
30

 

All Maximal Submonoids of Special Regular Classes of Hypg(2)

 

 

Weerapong Wongpinit

 

0.8 0 0 109-115

Thai Journal of Mathematics : 109-115 Special Issue(2018): Annual Meeting in Mathematics 2017 ISSN: 1686-0209

คณิตศาสตร์

42
31

 

Model of Project-Based Learning on Cloud Computing Technology in Collaboration to Enhance Ict Literacy

 

 

Thiti Jantakun

Thada Jantakoon

 

0.8 0 0

Turkish Online Journal of Educational Technology Special Issue for INTE 2017 November 2017

วิทยาการคอมพิวเตอร์

46
32

 

MONITORING AND EVALUATION STUDENTS LEARNING ACHIEVEMENTS THROUGH THEIR LEARNING ACTIVITIES WITH THE STEM EDUCATION INSTRUCTIONAL METHOD FOR DEVELOPING THEIR CREATIVE THINKING ABILITIES AND THEIR ATTITUDES TOWARD SCIENCE OF SE

 

 

Witchuda Sarakorn

Toansakul Santiboon

Kamon Ponkham

 

0.8 0 3 455-481

European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017

ฟิสิกส์

45
33

 

COMPARISONS BETWEEN TEACHING EFFECTIVENESS IN CORDING TO THE GUIDELINE OF THE STEM EDUCATION AND CONVENTIONAL LEARNING METHODS ON ELECTROCHEMISTRY ISSUE OF SECONDARY STUDENTS AT THE 11TH GRADE LEVEL

 

 

Prapanee Ranmeechai

Panwilai Chomchid

Tanawat Somtoa

 

0.8 3 6 518-540

European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017

เคมี

40
34

 

LEARNING MANAGEMENT ACCORDING TO THE CONCEPT OF THE STEM EDUCATION METHOD FOR ENHANCING STUDENTS LEARNING ACHIEVEMENTS AND THEIR SOLVING PROBLEM THINKING SKILLS IN BIOLOGY COURSE AT THE 10TH GRADE LEVEL

 

 

Narin Siriwech

Somsanguan Passago

Toansakun Santiboon

 

0.8 0 0 482-500

European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

41
35

 

Learning activity management according to the STEM education in chemistry course on polymer issue for secondary students at the 12th grade level

 

 

Wilailak Panmueang

Panwilai Chomchid

Tanawat Somtoa

 

0.8 0 0 415-433

European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017

เคมี

41
36

 

Development of activity-base learning conceptual approach with the STEM education instructional method on the photosynthesis issue at the 11th grade level to promote students learning achievements and their systematic thinkin

 

 

Phanuphong Khonchaiyaphum

Sompong Srikunlaya

Wandee Rakrai

 

0.8 0 0 355-373

European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017

เคมี

39

 

 

 

 

www.000webhost.com