0.2 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

ความเครียดกับคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

มณฑิรา จันทวารีย์

ปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์

อดิศักดิ์ พละสาร

อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 3 6 - 7 กรกฎาคม 2560

สาธารณสุขชุมชน

108
2

 

การจัดกลุ่มและพยากรณ์การเกิดโรคมะเร็งปอด โดยใช้ทฤษฎีต้นไม้ตัดสินใจ

 

 

รักถิ่น เหลาหา

ภาวิณี ธรรมเกตุ

สิริภา อุทัยแพน

 

0.2 0 0 1204-1214

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 19-20 สิงหาคม 2559

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

68
3

 

A Comparison of Ridge Parameter for Estimation of Multiple Regression Coefficients By Ridge Regression Method and Ridge Regression Bootstrapping Method

 

 

Warida Palasri

 

0.2 0 0 179-189

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

สถิติศาสตร์ประยุกต์

64
4

 

การเปรียบเทียบวิธีการถดถอยแบบริดจ์และวิธีการถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์สำหรับการประมาณการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุสัมพันธ์

 

 

วริดา พลาศรี

 

0.2 0 0

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

สถิติศาสตร์ประยุกต์

64
5

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดมหาสารคาม

 

 

นิตยา จันตะคุณ

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 17 - 19 พฤษภาคม 2561

สถิติศาสตร์ประยุกต์

58
6

 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลและเจตคติต่อชีววิทยา

 

 

ชรินทร์ทิพย์ ศุขศาสตร์

ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก

ดร.ยุวดี อินสำราญ

 

0.2 0 0

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 13 กรกฎาคม 2560

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

62
7

 

ผลของอุณหภูมิกรดเบส และระยะเวลาการต้มต่อความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระในวอเตอร์เครส

 

 

เมตตา เถาว์ชาลี

วิลาวรรณ มหาราช

อนันตพงษ์ เถาว์ชาลี

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 8 - 9 มีนาคม 2561

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

49
8

 

ปริมาณกรดฮิวมิคในน้ำหนักชีวภาพ ด้วยวิธีการแช่ยุ่ยใบไม้

 

 

เมตตา เถาว์ชาลี

สุชนา วานิช

 

0.2 0 0

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

51
9

 

ความหลากชนิดของวันพืชในนาข้าว อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

 

วรชาติ โตแก้ว

จันทร์จิรา ผลาโชติ

บรรทม นังตะลา

ราตรี สอนสุภาพ

อรวรรณ กรีเทพ

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการพฤษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 14 - 16 มิถุนายน 2560

ชีววิทยา

42
10

 

ตัวแบบการจำแนกการเลือกหลักสูตรการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

 

 

ธาดา จันตะคุณ

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 24 พฤศจิกายน 2559

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

40

 

 

 

 

www.000webhost.com