ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

Effect of germination times on proximate compositions of black sesame sprouts (Sesamum indicum L.)

 

 

Butsayamat Rattanadon

Kwanyuen Leamsamrong

Thanonchat Imsombut

 

0.4 0 0

PACCON February 2-3, 2017

เคมี

123
2

 

ความเครียดกับคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

มณฑิรา จันทวารีย์

ปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์

อดิศักดิ์ พละสาร

อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 3 6 - 7 กรกฎาคม 2560

สาธารณสุขชุมชน

108
3

 

การจัดกลุ่มและพยากรณ์การเกิดโรคมะเร็งปอด โดยใช้ทฤษฎีต้นไม้ตัดสินใจ

 

 

รักถิ่น เหลาหา

ภาวิณี ธรรมเกตุ

สิริภา อุทัยแพน

 

0.2 0 0 1204-1214

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 19-20 สิงหาคม 2559

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

68
4

 

A Comparison of Ridge Parameter for Estimation of Multiple Regression Coefficients By Ridge Regression Method and Ridge Regression Bootstrapping Method

 

 

Warida Palasri

 

0.2 0 0 179-189

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

สถิติศาสตร์ประยุกต์

65
5

 

การดูดซับไอออนของเหล็กในน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยไคโตซานจากกระดองปูนา

 

 

ชัชญาภา เกตุวงศ์

พรพิมล พลคำ

สมสุข ไตรศุภกิตติ

วัชรา เสนาจักร์

 

0.6 12 3

วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กันยายน - ธันวาคม 2560

เคมี

90
6

 

การปรับปรุงคุณภาพข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูป

 

 

ดร. มะลิ นาชัยสินธุ์

ปริย นิลแสงรัตน์

เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ

 

0.4 0 0

วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่2(6) กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2559

ฟิสิกส์

100
7

 

การเปรียบเทียบวิธีการถดถอยแบบริดจ์และวิธีการถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์สำหรับการประมาณการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุสัมพันธ์

 

 

วริดา พลาศรี

 

0.2 0 0

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

สถิติศาสตร์ประยุกต์

64
8

 

สมบัติทางเคมี สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ำส้มสายชูหมักจากสัปปะรด 4 สายพันธ์ุ

 

 

วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา

กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง

 

0 0

เคมี

67
9

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดมหาสารคาม

 

 

นิตยา จันตะคุณ

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 17 - 19 พฤษภาคม 2561

สถิติศาสตร์ประยุกต์

58
10

 

Mathematical models and qualities of shredded Thai-style instant rice under a combined gas-fired infrared and air convection drying

 

 

Mali Nachaisin

Suminya Teeta

Konlayut Deejing

Wanida Pharanal

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 24-26, 2017

ฟิสิกส์

78
11

 

Distribution Solutions of Euler Equations

 

 

Alongkot Suvarnamani

Gumpon Sritanratana

 

0.4 0 0

วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2560

คณิตศาสตร์

51
12

 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลและเจตคติต่อชีววิทยา

 

 

ชรินทร์ทิพย์ ศุขศาสตร์

ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก

ดร.ยุวดี อินสำราญ

 

0.2 0 0

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 13 กรกฎาคม 2560

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

62
13

 

การสังเคราะห์คุณสมบัติของซีโอไลต์สี่เอสำหรับการดูดซับโลหะ

 

 

สมสุข ไตรสุภกิตติ

ศรินทร์ ทองธรรมชาติ

วัชรา เสนาจักร์

ชมภู่ เหนือศรี

 

0.6 12 1

วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มกราคม - เมษายน 2560

เคมี

52
14

 

ผลของอุณหภูมิกรดเบส และระยะเวลาการต้มต่อความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระในวอเตอร์เครส

 

 

เมตตา เถาว์ชาลี

วิลาวรรณ มหาราช

อนันตพงษ์ เถาว์ชาลี

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 8 - 9 มีนาคม 2561

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

49
15

 

An application of mathematical model for estimating evapotranspiration

 

 

Anujit Phumphan

Nunthaporn Yingratanasuk

Thawatchai Boontan

Ekkawit Lampai

 

0.4 0 0

7th WRE-THAI, 4th EIT-WRE, 9th AUn/SEED-Net January 23-24, 2017

คณิตศาสตร์

61
16

 

การป้องกันมลพิษทางน้ำด้วยหลักการเทคโนโลยีสะอาดสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยในครัวเรือน บริเวรอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

วรรณา สายแก้ว

ราเชทร์ โกศัลวิตร

วุฒิกร สายแก้ว

 

0.6 14 2

วารสารการเกษตรราชภัฏ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

55
17

 

Development of Flipped Classroom Instructional Model By Using Webquest Based on Constructivist Theory For Creating Critical Thinking and Problem-Solving Skills

 

 

Thada Jantakoon

Thiti Jantakun

 

0.8 0 0

Turkish Online Journal of Educational Technology special Issues for INTE October 2017

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

51
18

 

ปริมาณกรดฮิวมิคในน้ำหนักชีวภาพ ด้วยวิธีการแช่ยุ่ยใบไม้

 

 

เมตตา เถาว์ชาลี

สุชนา วานิช

 

0.2 0 0

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

51
19

 

ความหลากชนิดของวันพืชในนาข้าว อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

 

วรชาติ โตแก้ว

จันทร์จิรา ผลาโชติ

บรรทม นังตะลา

ราตรี สอนสุภาพ

อรวรรณ กรีเทพ

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการพฤษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 14 - 16 มิถุนายน 2560

ชีววิทยา

42
20

 

System Architecture of Business Intelligence to Aun-Qa Framework for Higher Education Institution

 

 

Thada Jantakoon

Panita Wannapiroon

 

0.8 0 0

Turkish Online Journal of Educational Technology special Issues for INTE November 2017

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

42
21

 

Thermal Properties of Green Fuel Briquettes from Residue Corncobs Materials Mixed Macadamia Shell Charcoal Powder

 

 

Suminya Teeta

Mali Nachaisin

Suchana Wanish

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 24-26, 2017

ฟิสิกส์

48
22

 

ตัวแบบการจำแนกการเลือกหลักสูตรการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล

 

 

ธาดา จันตะคุณ

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหรรมระดับชาติ ครั้งที่ 9 24 พฤศจิกายน 2559

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

40
23

 

Journal of Polymer Engineering

 

 

Yottha Srithep

Dutchanee Pholharn

Onpreeya Veang-in

Suphan Yangyuen

 

1 0 37 4

DE GRUYTER (May 2017)

เคมี

53
24

 

The Instructional Design Flipped Mastery Classroom Model Using Virtual Classroom System with Problem-Based toward Problem Solving Ability

 

 

Rukthin Laoha

Pallop Piriyasurawong

 

0.8 8 1

IJEEEE February 25, 2017

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

47
25

 

Simulation and Experimental Study of Bipolar Plate on the Performance PEM Fuel cell

 

 

Pornchai Chinnasa

Pattama Khamsuk

Sarunya Seechalee

Ekaphan Swatsitang

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 24-26, 2017

ฟิสิกส์

42
26

 

Electricity Cogenerator from Hydrogen and Biogas

 

 

W Pinate

P Chinnasa

D Dangphonthong

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 24-26, 2017

ฟิสิกส์

39
27

 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในตำบลลำคลอง อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

กิจปพน ศรีธานี

สุรัตนา เหล่าไชย

ปภาวี รัตนธรรม

นภาพร พงษ์วิชัย

จิรารัตน์ เครือศรี

 

0.8 11 3

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว.มรม. ๐๐๖๒/๒๕๕๙ , ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

สาธารณสุขชุมชน

51
28

 

Effect of initiators on synthesisof poly(L-lactide) by ring opening polymerization

 

 

D Pholharn

Y Srithep

J Morris

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 23-25, 2017

เคมี

42
29

 

การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

ไชยยันต์ สกุลไทย

 

0.8 12 1

วารสารวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1 มกราคม 2561

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

49
30

 

A DET study of H2CO and HCN adsorptions on 3d, 4d, and 5d transition metal-doped graphene nanosheets

 

 

Chanukorn Tabtimsai

Thanawat Somtua

Tawit Motongsri

Bancgjob Wanno

 

1 0 0

Struct Chem DOI 10.1007/s11224-017-1013-0 18 july 2017

เคมี

50
31

 

สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมชีวภาพเสริมแรงด้วยเส้นใยรากหญ้าแฝกผสมเส้นใยมะพร้าว และการผสมเส้นใยเปลือกถั่วลิสงในอัตรส่วนที่ต่างกัน

 

 

พงศธร กองแก้ว

วิจิตร เชาว์วันกลาง

ไพรฑูรย์ สุขศรีงาม

 

0.8 33 1

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว มิถุนายน 2560

ฟิสิกส์

56
32

 

ผลของตัวกลางถ่ายโอนความร้อนที่มีผลต่อใบโอออยล์จากใบอ้อย

 

 

อดิศักดิ์ ปัตติยะ

อาทิตย์ ชาวโยธา

ยุทธพงศ์ ผางจันทดา

พงศกร พิมพะนิตย์

สมสุข ไตรศุภกิตติ

 

0.8 22 3

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา กันยายน-ธันวาคม 2560

วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม,เคมี

49
33

 

Optimization of Mineral and Vitamin Supplementtation on Hydrogen Production prom Sugarcane Bagasse by Mixed Cultures using Central Compsite Design

 

 

Piyawadee Saraphirom

Piyarat Namsena

Kanlayani Charoensopharat

Weeranuch Wonkaonoi

Napapach Chainamoom

 

0.4 0 0

Proceeding of International Forum-Agricultural, Biology, and like Science 6-8 April,2018

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

64
34

 

Growth Performance, Hematological and serum Biochemical Parameters in Broiler Chicken

 

 

Ornanong Chaiyachet

Nattiya Prakobsaeng

 

0.4 0 0

Proceeding of International Forum-Agricultural, Biology, and like Science 6-8 April,2018

เทคโนโลยีชีวภาพ, สัตวศาสตร์

50
35

 

Plasticizer effect on melt blending of polylactide stereocomplex

 

 

Yottha Srithep

Dutchanee Pholharn

 

1 0 0 409-416

DE GRUYTER DOI 10.1515/epoly-2016-0331 March 15, 2017

เคมี

45
36

 

Factors affecting the 21st century skills of students in Rajabhat Maha Sarakham University

 

 

Nitaya Jantakoon

 

0.4 0 0

IConEGS 2018 April 1-3,2018

สถิติประยุกต์

39
37

 

์ีNutritional Composition and Antioxidant Activities of Makamong (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib), Flow Fence (Caesalpinia pulchrrima (L.) Sw.) and Tamarind (Tamarindus indica L.) Kernels

 

 

Sarin Thongthummachat

Pornpimol Ponkham

Suchana Wanich

Butsayamat Rattandon

Metta Kengchuwong

 

0.8 15 1

วารสารเกษตรพระวรุณ พฤษภาคม 2561

เคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

48
38

 

Developing Khao Krieb Wow Using the Root of Krapanghom (Paederio Foetida Linn.) for Leavening Agent

 

 

Watchara Senajuk

Somsuk Trisupakitti

Sasamol Phasuk

Yupadee Senkao

Sita Tisadondilok

 

0.4 0 0

The 4 th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017 July 21, 2017

เคมี, ชีววิทยา

45
39

 

The development of Information system for Beef Cattle Network Farm in Maha Sarakham Province

 

 

Sunusta Klintawon

Piyabhorn Hongsa-arpasat

Nattapong Phanmanee

 

0.8 15 1

วารสารเกษตรพระวรุณ พฤษภาคม 2561

ภาควิชาคอมพิวเตอร์

46
40

 

Enhancement of Hydrogen Production from Sugarcane Bagasse by Klebsiella pneumoniae subsp. pneumonia DSM 30104(T) Using Statistical Methods

 

 

Piyawadee Saraphirom

Mullika Teerakul

Manit Anyabho

 

1 0 757 146-150

Key Engineering Materials 2017-07-18

ชีววิทยา

42
41

 

Screening of Thermophilic and Halophilic Cellulase – Producing Bacteria from Saline Soil Samples

 

 

Phakamas Rachamtree

 

0.8 14 2

วารสารเกษตรพระวรุณ กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ชีววิทยา

44
42

 

First Cytogenetic Study of the Whitecheek Monocle Bream, Scolopsis vosmeri (Perciformes, Nemipteridae) from Thailand

 

 

Weerayuth Supiwong

Sumalee Phimphan

Puntivar Kaewmad

Pasakorn Saenjundaeng

Sitthisak Jantarat

 

1 0 0

38
43

 

ชนิดและความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพืชในกลุ่มน้ำชีตอนกลางกรณีศึกษาบริเวณจังหวัดมหาสารคาม

 

 

ยุวดี อินสำราญ

สุภัทรา จินางกุล

ถวิล แสนตรง

สมสงวนปัสสาโก

จักรพันธ์ ศรีวงษา

 

0.8 14 1

วารสารเกษตรพระวรุณ มกราคม - มิถุนายน 2561

55
44

 

The First Report on Chromosome Analysis of F1 Hybrid Catfish

 

 

Kosit Sreeputhorn

Kriangsak Mangumphan

Benjawon Muanphet

Puntivar Kaewmad

 

1 0 0

ชีววิทยา

39
45

 

การสกัดเซลลูโลสจากต้นกกเพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เส้นใยอาหาร

 

 

พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์

สุปัญญา พงอุดทา

พรนภา บุญตา

อรุณรัตน์ อุทัยคู

 

0.4 0 0

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มกราคม-มิถุนายน 2561

เคมี

78
46

 

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหา เรื่อง การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 

 

นิวัตร ศิลา

ไชยยันต์ สกุลไทย

ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี

 

0.4 0 0

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มกราคม-มิถุนายน 2561

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

43
47

 

Synthesis of magnetically recoverable rod like Bi2O3/r-Fe2O3 composite with hight photocatalytic performance under visible light irradiation

 

 

Ruethaithip Wisedsri

Saiphon Chanpaka

Theanchai Panphojan

Thanonchat Imsombat

 

0.4 0 0

PACCON February 2-3, 2017

เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป

38
48

 

The Simple Image Processing Scheme for Docment Retrieval Using Date of Issue as Query

 

 

Panuwat Ketwong

Piyaphorn Hongsa-arparsat

Ekkharin Srilaphat

Wilailuck Kaprasit

 

1 0 0

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

43
49

 

KNOWLEDGE AND SELF-CARE PRACTICES TO PREVENT DENTAL CARIES IN PRE-SCHOOL CHILDREN OF RAJABHAT MAHASARAKARM UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL

 

 

Papavee Ruttanatam

Nutnicha Kudrangnok

Kitpapon Srithanee

Ratchanun Srisupak

 

0.4 0 0

ICSSS2017 11-12 January 2018

สาธารณสุขชุมชน

38
50

 

Effects of Mulberry Tea on Survival of Lactic Acid Bacteria and Antioxidant Activities of Yogurt durinfg Refrigerated Storage

 

 

Phakamas Rachamontree

Jariyawadee Martsawing

Kanyapat Kumkhontod

Tararut Karapukdee

Sirilak Pamayo

 

0.4 0 0

IFABL April 6-8, 2018

ชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ

44
51

 

ANION RECOGNITON BY HYDROGEN AND HALOGEN BONDING OFAMIDE BASED RECEPTOR: THEORTICAL INVESTIGATION

 

 

Thanawat Somtua

Banchop Wanno

 

0.4 0 0

STT43 PROGRAM BOOK 17-19 October 2017

เคมี

40
52

 

The Development of Flipped Classroom Instuctional Model by using Connectivism Theory via Cloud and Social Network Technology to Development Information, Media and Technology Learning Skills for Students in Higher Education

 

 

Thada Jantakoon

Rukthin Laoha

 

0.4 2 1

IConEGS April 1-3, 2018

วิทยาการคอมพิวเตอร์

43
53

 

ADSORPTION OF CO2 ON Ti- and Sc-DOPED BORON NITRIDE AND BORON PHOSPHIDE NANOTBES: A DFT INVESTIGATION

 

 

Chanukorn Tabtimsai

Pailin Napangrat

Ratchaneejan Matrieng

Yutthana Taithaisong

Banchob Wanno

 

0.4 0 0

STT43 PROGRAM BOOK 17-19 October 2017

เคมี

45
54

 

Hematological Parameters in Puntioplites proctozysron (Cyprinidae) and Oreochromis niloticus (Cichlidae) from Kaeng Loeng Chan and Nong Bor Reservior, Maha Sarakham Province, Thailand

 

 

Napapach Chainamoom

Worachat Tokeaw

Nawaphat Phondee

 

0.4 0 0

IFABL April 6-8, 2018

ชีววิทยา

49
55

 

สมบัติทางเคมี สมบัตรการต้านอนุมูลอิสระ และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด 4 สายพันธุ์

 

 

วิลาวัลย์ บุญย์สุภา

กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง

ธนพร ปลูกชาลี

ปนัดดา ภูผาดวง

ณัฐกานต์ โคตรทิพย์

 

0.6 11 2

วารสารวิจัย ราชมงคลกรุงเทพ กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ชีววิทยา

54
56

 

A DFT investigation on group 8B transition metal-doped silicon carbide nanotubes for hydrogen storage application

 

 

Chanukorn Tabtimsai

Vithaya Ruangpornvisuti

Sarawut Tontapha

Banchop Wanno

 

1 0 0

Applied Surface Science doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.12.255 Available online 9 January 2018

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

42
57

 

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลเอกชนภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 

 

สรรพสิทธิ์ แก้วเฮ้า

 

0.8 11 3 195-206

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กย. - ธค. 2560

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

32
58

 

การศึกษาองค์ประกอบของแอพพลิเคชั่นคู่มือเตรียมสอบใบขับขี่บยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

 

 

สุนันทา กลิ่นถาวร

ณัฐพงษ์ พันธุ์มณี

นิลาวรรณ ถินวาสนา

 

0.6 4 1 1-8

วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

40
59

 

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

กนกพร ทองสอดแสง

อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร

มณฑิรา จันทวารีย์

 

0.8 11 3 247-254

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กย.-ธค.2560

สาธารณสุขชุมชน

48
60

 

microbial lipid production : screening with yeasts grown on synthetic medium isolated from local ripe fruits in northeastern Thailand.

 

 

kusumawadee Thancharoen

Auttaporn Malasri

Walailak Laemsingkron

 

0.4 0 0 187-193

The 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products July 25 th – 28th, 2017 Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand

ชีววิทยา

47
61

 

การศึกษาระดับความรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ ิ์ ทางการเรียน ในวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาคณตศาสตร ิ ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

นิตยา จันตะคุณ

 

0.6 3 2 1-13

SOUTHEAST BANGKOK JOURNAL Vol.3 No.2 July - December 2017

สถิติศาสตร์ประยุกต์

52
62

 

Optimization of initial cells, yeast extract and sugar concentrations for ethanol production from molasses at high temperature by thermotolerant yeast RMU Y-10

 

 

Kanlayani Charoensopharat

Bunthin Salarat

Paweena Mahaphon

 

0.4 0 0 276-279

The 7th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products July 25 th – 28th, 2017 Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand

ชีววิทยา

47
63

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

 

 

กิจปพน ศรีธานี

 

0.8 26 4 690

วารสารวิชาการสาธารณสุข สำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กค. - สค. 2560

สาธารณสุขชุมชน

46
64

 

The Development of Information System for Beef Cattle Network Farm in Maha Sarakham Province

 

 

Sununta Klintawon

Piyabhorn Hongsa-arpasat

Natthapong Phanmanee

 

0.8 15 0 48-53

วารสารเกษตรพระวรุณ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

38
65

 

Nutritional Compositions and Antioxidant Activities of Makamong (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib), Flower Fence(Caesalpinia pulchrrima (L.) Sw.) and Tamarind (Tamarindus indica L.) Kernels

 

 

Sarin Thongthummachat

Pornpimol Ponkham

Suchana Wanich

Butsayamat Rattanadon

Metta Kengchuwong

 

0.8 15 0 40-47

วารสารเกษตรพระวรุณ

เคมี , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

41
66

 

solation and Selection of Newly Thermotolerant Yeast from Edible Local Fruits for Ethanol Production from Cassava Starch

 

 

Kanlayani Charoensopharat

Kitipong Wechgama

 

0.8 15 0 29-39

วารสารเกษตรพระวรุณ

ชีววิทยา

40
67

 

Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Using Waste Golden Apple Snail Shell as Catalyst

 

 

Pirom Suwannasom

Panadda Tansupo

 

0.8 15 0 67-76

วารสารเกษตรพระวรุณ

เคมี

47
68

 

Isolation and selection of thermotolerant yeasts for bioethanol production from sugarcane molasses

 

 

Kanlayani Charoensopharat

 

0.4 0 0

Proceedings of the 29th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference November 23 – 25, 2017, Swissotel Le Concorde, Bangkok, Thailand

ชีววิทยา

37
69

 

Karyological analysis and NOR polymorphism of phayre s langur Trachypithecus phayrei crepuscula Primate Colobinae in Thailand 22 September 2017

 

 

Krit Pinthong

A. Tanomtong

S. Khunsook

I. Patawang

W. Wonkaonoi

 

1 0 0

Springer ; The Nucleus An International Journal of Cytology and Allied Topics ISSN 0029-568X DOI 10.1007/s13237-017-0220-9

ชีววิทยา

44
70

 

ตัวแบบตรรกศาตร์คลุมเครือสำหรับวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดมหาสารคาม

 

 

นิตยา จันตะคุณ

 

0.4 14 2 24-35

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University 2017. 14(2): 24-35 July - December 2017

สถิติศาสตร์ประยุกต์

47
71

 

การศึกษาระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้หลักการตรรกศาสตร์คลุมเครือ

 

 

วรรณศิรินทร์ ภูฉายา

ณัฐกรานต์ สุระภา

ชนิษฐา คลังใหญ่

นิตยา จันตะคุณ

อรุณี จันทร์ศิลา

 

0.6 0 4 98-114

SOUTHEAST BANGKOK JOURNAL Vol.4 No.1 January - June 2018

สถิติศาสตร์ประยุกต์

44
72

 

Fuzzy M-solid Subpseudovarieties

 

 

Atthchai Chada

 

1 0 17 113-122

Annals of Pure and Applied Mathematics ISSN: 22179-087X(P), 2279-0888(Online) 11 May 2018

คณิตศาสตร์

39
73

 

All Maximal Submonoids of Special Regular Classes of Hypg(2)

 

 

Weerapong Wongpinit

 

0.8 0 0 109-115

Thai Journal of Mathematics : 109-115 Special Issue(2018): Annual Meeting in Mathematics 2017 ISSN: 1686-0209

คณิตศาสตร์

42
74

 

Model of Project-Based Learning on Cloud Computing Technology in Collaboration to Enhance Ict Literacy

 

 

Thiti Jantakun

Thada Jantakoon

 

0.8 0 0

Turkish Online Journal of Educational Technology Special Issue for INTE 2017 November 2017

วิทยาการคอมพิวเตอร์

46
75

 

MONITORING AND EVALUATION STUDENTS LEARNING ACHIEVEMENTS THROUGH THEIR LEARNING ACTIVITIES WITH THE STEM EDUCATION INSTRUCTIONAL METHOD FOR DEVELOPING THEIR CREATIVE THINKING ABILITIES AND THEIR ATTITUDES TOWARD SCIENCE OF SE

 

 

Witchuda Sarakorn

Toansakul Santiboon

Kamon Ponkham

 

0.8 0 3 455-481

European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017

ฟิสิกส์

45
76

 

COMPARISONS BETWEEN TEACHING EFFECTIVENESS IN CORDING TO THE GUIDELINE OF THE STEM EDUCATION AND CONVENTIONAL LEARNING METHODS ON ELECTROCHEMISTRY ISSUE OF SECONDARY STUDENTS AT THE 11TH GRADE LEVEL

 

 

Prapanee Ranmeechai

Panwilai Chomchid

Tanawat Somtoa

 

0.8 3 6 518-540

European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017

เคมี

40
77

 

LEARNING MANAGEMENT ACCORDING TO THE CONCEPT OF THE STEM EDUCATION METHOD FOR ENHANCING STUDENTS LEARNING ACHIEVEMENTS AND THEIR SOLVING PROBLEM THINKING SKILLS IN BIOLOGY COURSE AT THE 10TH GRADE LEVEL

 

 

Narin Siriwech

Somsanguan Passago

Toansakun Santiboon

 

0.8 0 0 482-500

European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

41
78

 

Learning activity management according to the STEM education in chemistry course on polymer issue for secondary students at the 12th grade level

 

 

Wilailak Panmueang

Panwilai Chomchid

Tanawat Somtoa

 

0.8 0 0 415-433

European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017

เคมี

41
79

 

Development of activity-base learning conceptual approach with the STEM education instructional method on the photosynthesis issue at the 11th grade level to promote students learning achievements and their systematic thinkin

 

 

Phanuphong Khonchaiyaphum

Sompong Srikunlaya

Wandee Rakrai

 

0.8 0 0 355-373

European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017

เคมี

39

 

 

 

 

www.000webhost.com