เคมี 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

Effect of germination times on proximate compositions of black sesame sprouts (Sesamum indicum L.)

 

 

Butsayamat Rattanadon

Kwanyuen Leamsamrong

Thanonchat Imsombut

 

0.4 0 0

PACCON February 2-3, 2017

เคมี

123
2

 

การดูดซับไอออนของเหล็กในน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยไคโตซานจากกระดองปูนา

 

 

ชัชญาภา เกตุวงศ์

พรพิมล พลคำ

สมสุข ไตรศุภกิตติ

วัชรา เสนาจักร์

 

0.6 12 3

วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กันยายน - ธันวาคม 2560

เคมี

90
3

 

สมบัติทางเคมี สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ำส้มสายชูหมักจากสัปปะรด 4 สายพันธ์ุ

 

 

วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา

กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง

 

0 0

เคมี

67
4

 

การสังเคราะห์คุณสมบัติของซีโอไลต์สี่เอสำหรับการดูดซับโลหะ

 

 

สมสุข ไตรสุภกิตติ

ศรินทร์ ทองธรรมชาติ

วัชรา เสนาจักร์

ชมภู่ เหนือศรี

 

0.6 12 1

วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มกราคม - เมษายน 2560

เคมี

52
5

 

Journal of Polymer Engineering

 

 

Yottha Srithep

Dutchanee Pholharn

Onpreeya Veang-in

Suphan Yangyuen

 

1 0 37 4

DE GRUYTER (May 2017)

เคมี

53
6

 

Effect of initiators on synthesisof poly(L-lactide) by ring opening polymerization

 

 

D Pholharn

Y Srithep

J Morris

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 23-25, 2017

เคมี

42
7

 

A DET study of H2CO and HCN adsorptions on 3d, 4d, and 5d transition metal-doped graphene nanosheets

 

 

Chanukorn Tabtimsai

Thanawat Somtua

Tawit Motongsri

Bancgjob Wanno

 

1 0 0

Struct Chem DOI 10.1007/s11224-017-1013-0 18 july 2017

เคมี

50
8

 

ผลของตัวกลางถ่ายโอนความร้อนที่มีผลต่อใบโอออยล์จากใบอ้อย

 

 

อดิศักดิ์ ปัตติยะ

อาทิตย์ ชาวโยธา

ยุทธพงศ์ ผางจันทดา

พงศกร พิมพะนิตย์

สมสุข ไตรศุภกิตติ

 

0.8 22 3

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา กันยายน-ธันวาคม 2560

วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม,เคมี

49
9

 

Plasticizer effect on melt blending of polylactide stereocomplex

 

 

Yottha Srithep

Dutchanee Pholharn

 

1 0 0 409-416

DE GRUYTER DOI 10.1515/epoly-2016-0331 March 15, 2017

เคมี

45
10

 

์ีNutritional Composition and Antioxidant Activities of Makamong (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib), Flow Fence (Caesalpinia pulchrrima (L.) Sw.) and Tamarind (Tamarindus indica L.) Kernels

 

 

Sarin Thongthummachat

Pornpimol Ponkham

Suchana Wanich

Butsayamat Rattandon

Metta Kengchuwong

 

0.8 15 1

วารสารเกษตรพระวรุณ พฤษภาคม 2561

เคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

48
11

 

Developing Khao Krieb Wow Using the Root of Krapanghom (Paederio Foetida Linn.) for Leavening Agent

 

 

Watchara Senajuk

Somsuk Trisupakitti

Sasamol Phasuk

Yupadee Senkao

Sita Tisadondilok

 

0.4 0 0

The 4 th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017 July 21, 2017

เคมี, ชีววิทยา

45
12

 

การสกัดเซลลูโลสจากต้นกกเพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เส้นใยอาหาร

 

 

พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์

สุปัญญา พงอุดทา

พรนภา บุญตา

อรุณรัตน์ อุทัยคู

 

0.4 0 0

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มกราคม-มิถุนายน 2561

เคมี

78
13

 

Synthesis of magnetically recoverable rod like Bi2O3/r-Fe2O3 composite with hight photocatalytic performance under visible light irradiation

 

 

Ruethaithip Wisedsri

Saiphon Chanpaka

Theanchai Panphojan

Thanonchat Imsombat

 

0.4 0 0

PACCON February 2-3, 2017

เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป

38
14

 

ANION RECOGNITON BY HYDROGEN AND HALOGEN BONDING OFAMIDE BASED RECEPTOR: THEORTICAL INVESTIGATION

 

 

Thanawat Somtua

Banchop Wanno

 

0.4 0 0

STT43 PROGRAM BOOK 17-19 October 2017

เคมี

40
15

 

ADSORPTION OF CO2 ON Ti- and Sc-DOPED BORON NITRIDE AND BORON PHOSPHIDE NANOTBES: A DFT INVESTIGATION

 

 

Chanukorn Tabtimsai

Pailin Napangrat

Ratchaneejan Matrieng

Yutthana Taithaisong

Banchob Wanno

 

0.4 0 0

STT43 PROGRAM BOOK 17-19 October 2017

เคมี

45
16

 

สมบัติทางเคมี สมบัตรการต้านอนุมูลอิสระ และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด 4 สายพันธุ์

 

 

วิลาวัลย์ บุญย์สุภา

กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง

ธนพร ปลูกชาลี

ปนัดดา ภูผาดวง

ณัฐกานต์ โคตรทิพย์

 

0.6 11 2

วารสารวิจัย ราชมงคลกรุงเทพ กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ชีววิทยา

54
17

 

Nutritional Compositions and Antioxidant Activities of Makamong (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib), Flower Fence(Caesalpinia pulchrrima (L.) Sw.) and Tamarind (Tamarindus indica L.) Kernels

 

 

Sarin Thongthummachat

Pornpimol Ponkham

Suchana Wanich

Butsayamat Rattanadon

Metta Kengchuwong

 

0.8 15 0 40-47

วารสารเกษตรพระวรุณ

เคมี , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

41
18

 

Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Using Waste Golden Apple Snail Shell as Catalyst

 

 

Pirom Suwannasom

Panadda Tansupo

 

0.8 15 0 67-76

วารสารเกษตรพระวรุณ

เคมี

47
19

 

COMPARISONS BETWEEN TEACHING EFFECTIVENESS IN CORDING TO THE GUIDELINE OF THE STEM EDUCATION AND CONVENTIONAL LEARNING METHODS ON ELECTROCHEMISTRY ISSUE OF SECONDARY STUDENTS AT THE 11TH GRADE LEVEL

 

 

Prapanee Ranmeechai

Panwilai Chomchid

Tanawat Somtoa

 

0.8 3 6 518-540

European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017

เคมี

40
20

 

Learning activity management according to the STEM education in chemistry course on polymer issue for secondary students at the 12th grade level

 

 

Wilailak Panmueang

Panwilai Chomchid

Tanawat Somtoa

 

0.8 0 0 415-433

European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017

เคมี

41
21

 

Development of activity-base learning conceptual approach with the STEM education instructional method on the photosynthesis issue at the 11th grade level to promote students learning achievements and their systematic thinkin

 

 

Phanuphong Khonchaiyaphum

Sompong Srikunlaya

Wandee Rakrai

 

0.8 0 0 355-373

European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017

เคมี

39

 

 

 

 

www.000webhost.com