สมสุข ไตรศุภกิตติ 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

การดูดซับไอออนของเหล็กในน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยไคโตซานจากกระดองปูนา

 

 

ชัชญาภา เกตุวงศ์

พรพิมล พลคำ

สมสุข ไตรศุภกิตติ

วัชรา เสนาจักร์

 

0.6 12 3

วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กันยายน - ธันวาคม 2560

เคมี

90
2

 

ผลของตัวกลางถ่ายโอนความร้อนที่มีผลต่อใบโอออยล์จากใบอ้อย

 

 

อดิศักดิ์ ปัตติยะ

อาทิตย์ ชาวโยธา

ยุทธพงศ์ ผางจันทดา

พงศกร พิมพะนิตย์

สมสุข ไตรศุภกิตติ

 

0.8 22 3

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา กันยายน-ธันวาคม 2560

วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม,เคมี

49

 

 

 

 

www.000webhost.com