สถิติศาสตร์ประยุกต์ 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

A Comparison of Ridge Parameter for Estimation of Multiple Regression Coefficients By Ridge Regression Method and Ridge Regression Bootstrapping Method

 

 

Warida Palasri

 

0.2 0 0 179-189

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1

สถิติศาสตร์ประยุกต์

65
2

 

การเปรียบเทียบวิธีการถดถอยแบบริดจ์และวิธีการถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์สำหรับการประมาณการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุสัมพันธ์

 

 

วริดา พลาศรี

 

0.2 0 0

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560

สถิติศาสตร์ประยุกต์

65
3

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดมหาสารคาม

 

 

นิตยา จันตะคุณ

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 17 - 19 พฤษภาคม 2561

สถิติศาสตร์ประยุกต์

59
4

 

การศึกษาระดับความรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ ิ์ ทางการเรียน ในวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาคณตศาสตร ิ ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

นิตยา จันตะคุณ

 

0.6 3 2 1-13

SOUTHEAST BANGKOK JOURNAL Vol.3 No.2 July - December 2017

สถิติศาสตร์ประยุกต์

52
5

 

ตัวแบบตรรกศาตร์คลุมเครือสำหรับวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดมหาสารคาม

 

 

นิตยา จันตะคุณ

 

0.4 14 2 24-35

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University 2017. 14(2): 24-35 July - December 2017

สถิติศาสตร์ประยุกต์

47
6

 

การศึกษาระดับความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้หลักการตรรกศาสตร์คลุมเครือ

 

 

วรรณศิรินทร์ ภูฉายา

ณัฐกรานต์ สุระภา

ชนิษฐา คลังใหญ่

นิตยา จันตะคุณ

อรุณี จันทร์ศิลา

 

0.6 0 4 98-114

SOUTHEAST BANGKOK JOURNAL Vol.4 No.1 January - June 2018

สถิติศาสตร์ประยุกต์

44

 

 

 

 

www.000webhost.com