วัชรา เสนาจักร์ 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

การดูดซับไอออนของเหล็กในน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยไคโตซานจากกระดองปูนา

 

 

ชัชญาภา เกตุวงศ์

พรพิมล พลคำ

สมสุข ไตรศุภกิตติ

วัชรา เสนาจักร์

 

0.6 12 3

วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กันยายน - ธันวาคม 2560

เคมี

58
2

 

การสังเคราะห์คุณสมบัติของซีโอไลต์สี่เอสำหรับการดูดซับโลหะ

 

 

สมสุข ไตรสุภกิตติ

ศรินทร์ ทองธรรมชาติ

วัชรา เสนาจักร์

ชมภู่ เหนือศรี

 

0.6 12 1

วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มกราคม - เมษายน 2560

เคมี

32

 

 

 

 

www.000webhost.com