มณฑิรา จันทวารีย์ 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

ความเครียดกับคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

มณฑิรา จันทวารีย์

ปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์

อดิศักดิ์ พละสาร

อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 3 6 - 7 กรกฎาคม 2560

สาธารณสุขชุมชน

108
2

 

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

กนกพร ทองสอดแสง

อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร

มณฑิรา จันทวารีย์

 

0.8 11 3 247-254

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กย.-ธค.2560

สาธารณสุขชุมชน

48

 

 

 

 

www.000webhost.com