ฟิสิกส์ 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

การปรับปรุงคุณภาพข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูป

 

 

ดร. มะลิ นาชัยสินธุ์

ปริย นิลแสงรัตน์

เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ

 

0.4 0 0

วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่2(6) กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2559

ฟิสิกส์

100
2

 

Mathematical models and qualities of shredded Thai-style instant rice under a combined gas-fired infrared and air convection drying

 

 

Mali Nachaisin

Suminya Teeta

Konlayut Deejing

Wanida Pharanal

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 24-26, 2017

ฟิสิกส์

78
3

 

Thermal Properties of Green Fuel Briquettes from Residue Corncobs Materials Mixed Macadamia Shell Charcoal Powder

 

 

Suminya Teeta

Mali Nachaisin

Suchana Wanish

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 24-26, 2017

ฟิสิกส์

48
4

 

Simulation and Experimental Study of Bipolar Plate on the Performance PEM Fuel cell

 

 

Pornchai Chinnasa

Pattama Khamsuk

Sarunya Seechalee

Ekaphan Swatsitang

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 24-26, 2017

ฟิสิกส์

42
5

 

Electricity Cogenerator from Hydrogen and Biogas

 

 

W Pinate

P Chinnasa

D Dangphonthong

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 24-26, 2017

ฟิสิกส์

39
6

 

สมบัติเชิงกลของวัสดุผสมชีวภาพเสริมแรงด้วยเส้นใยรากหญ้าแฝกผสมเส้นใยมะพร้าว และการผสมเส้นใยเปลือกถั่วลิสงในอัตรส่วนที่ต่างกัน

 

 

พงศธร กองแก้ว

วิจิตร เชาว์วันกลาง

ไพรฑูรย์ สุขศรีงาม

 

0.8 33 1

วารสารวิทยาศาสตร์ มศว มิถุนายน 2560

ฟิสิกส์

56
7

 

MONITORING AND EVALUATION STUDENTS LEARNING ACHIEVEMENTS THROUGH THEIR LEARNING ACTIVITIES WITH THE STEM EDUCATION INSTRUCTIONAL METHOD FOR DEVELOPING THEIR CREATIVE THINKING ABILITIES AND THEIR ATTITUDES TOWARD SCIENCE OF SE

 

 

Witchuda Sarakorn

Toansakul Santiboon

Kamon Ponkham

 

0.8 0 3 455-481

European Journal of Education Studies ISSN: 2501-1111 Volune 3 Issue 6 June 2017

ฟิสิกส์

45

 

 

 

 

www.000webhost.com