นิตยา จันตะคุณ 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดมหาสารคาม

 

 

นิตยา จันตะคุณ

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 17 - 19 พฤษภาคม 2561

สถิติศาสตร์ประยุกต์

58
2

 

การศึกษาระดับความรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ ิ์ ทางการเรียน ในวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาคณตศาสตร ิ ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

นิตยา จันตะคุณ

 

0.6 3 2 1-13

SOUTHEAST BANGKOK JOURNAL Vol.3 No.2 July - December 2017

สถิติศาสตร์ประยุกต์

52
3

 

ตัวแบบตรรกศาตร์คลุมเครือสำหรับวัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของจังหวัดมหาสารคาม

 

 

นิตยา จันตะคุณ

 

0.4 14 2 24-35

The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University 2017. 14(2): 24-35 July - December 2017

สถิติศาสตร์ประยุกต์

47

 

 

 

 

www.000webhost.com