การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 19-20 สิงหาคม 2559 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

การจัดกลุ่มและพยากรณ์การเกิดโรคมะเร็งปอด โดยใช้ทฤษฎีต้นไม้ตัดสินใจ

 

 

รักถิ่น เหลาหา

ภาวิณี ธรรมเกตุ

สิริภา อุทัยแพน

 

0.2 0 0 1204-1214

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 19-20 สิงหาคม 2559

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

68

 

 

 

 

www.000webhost.com