กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

สมบัติทางเคมี สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ำส้มสายชูหมักจากสัปปะรด 4 สายพันธ์ุ

 

 

วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา

กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง

 

0 0

เคมี

67
2

 

สมบัติทางเคมี สมบัตรการต้านอนุมูลอิสระ และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด 4 สายพันธุ์

 

 

วิลาวัลย์ บุญย์สุภา

กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง

ธนพร ปลูกชาลี

ปนัดดา ภูผาดวง

ณัฐกานต์ โคตรทิพย์

 

0.6 11 2

วารสารวิจัย ราชมงคลกรุงเทพ กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ชีววิทยา

55

 

 

 

 

www.000webhost.com