เคมี 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

Effect of germination times on proximate compositions of black sesame sprouts (Sesamum indicum L.)

 

 

Butsayamat Rattanadon

Kwanyuen Leamsamrong

Thanonchat Imsombut

 

0.4 0 0

PACCON February 2-3, 2017

เคมี

122
2

 

การสังเคราะห์คุณสมบัติของซีโอไลต์สี่เอสำหรับการดูดซับโลหะ

 

 

สมสุข ไตรสุภกิตติ

ศรินทร์ ทองธรรมชาติ

วัชรา เสนาจักร์

ชมภู่ เหนือศรี

 

0.6 12 1

วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มกราคม - เมษายน 2560

เคมี

52
3

 

Effect of initiators on synthesisof poly(L-lactide) by ring opening polymerization

 

 

D Pholharn

Y Srithep

J Morris

 

0.4 0 0

IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 23-25, 2017

เคมี

42
4

 

A DET study of H2CO and HCN adsorptions on 3d, 4d, and 5d transition metal-doped graphene nanosheets

 

 

Chanukorn Tabtimsai

Thanawat Somtua

Tawit Motongsri

Bancgjob Wanno

 

1 0 0

Struct Chem DOI 10.1007/s11224-017-1013-0 18 july 2017

เคมี

50
5

 

Plasticizer effect on melt blending of polylactide stereocomplex

 

 

Yottha Srithep

Dutchanee Pholharn

 

1 0 0 409-416

DE GRUYTER DOI 10.1515/epoly-2016-0331 March 15, 2017

เคมี

45
6

 

์ีNutritional Composition and Antioxidant Activities of Makamong (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib), Flow Fence (Caesalpinia pulchrrima (L.) Sw.) and Tamarind (Tamarindus indica L.) Kernels

 

 

Sarin Thongthummachat

Pornpimol Ponkham

Suchana Wanich

Butsayamat Rattandon

Metta Kengchuwong

 

0.8 15 1

วารสารเกษตรพระวรุณ พฤษภาคม 2561

เคมีและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

48
7

 

Developing Khao Krieb Wow Using the Root of Krapanghom (Paederio Foetida Linn.) for Leavening Agent

 

 

Watchara Senajuk

Somsuk Trisupakitti

Sasamol Phasuk

Yupadee Senkao

Sita Tisadondilok

 

0.4 0 0

The 4 th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017 July 21, 2017

เคมี, ชีววิทยา

45
8

 

การสกัดเซลลูโลสจากต้นกกเพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เส้นใยอาหาร

 

 

พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์

สุปัญญา พงอุดทา

พรนภา บุญตา

อรุณรัตน์ อุทัยคู

 

0.4 0 0

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มกราคม-มิถุนายน 2561

เคมี

78
9

 

Synthesis of magnetically recoverable rod like Bi2O3/r-Fe2O3 composite with hight photocatalytic performance under visible light irradiation

 

 

Ruethaithip Wisedsri

Saiphon Chanpaka

Theanchai Panphojan

Thanonchat Imsombat

 

0.4 0 0

PACCON February 2-3, 2017

เคมี, วิทยาศาสตร์ทั่วไป

38
10

 

ANION RECOGNITON BY HYDROGEN AND HALOGEN BONDING OFAMIDE BASED RECEPTOR: THEORTICAL INVESTIGATION

 

 

Thanawat Somtua

Banchop Wanno

 

0.4 0 0

STT43 PROGRAM BOOK 17-19 October 2017

เคมี

40
11

 

ADSORPTION OF CO2 ON Ti- and Sc-DOPED BORON NITRIDE AND BORON PHOSPHIDE NANOTBES: A DFT INVESTIGATION

 

 

Chanukorn Tabtimsai

Pailin Napangrat

Ratchaneejan Matrieng

Yutthana Taithaisong

Banchob Wanno

 

0.4 0 0

STT43 PROGRAM BOOK 17-19 October 2017

เคมี

45

 

 

 

 

www.000webhost.com