สาธารณสุขชุมชน 

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผู้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

ความเครียดกับคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

มณฑิรา จันทวารีย์

ปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์

อดิศักดิ์ พละสาร

อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร

 

0.2 0 0

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 3 6 - 7 กรกฎาคม 2560

สาธารณสุขชุมชน

108
2

 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชนในตำบลลำคลอง อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

กิจปพน ศรีธานี

สุรัตนา เหล่าไชย

ปภาวี รัตนธรรม

นภาพร พงษ์วิชัย

จิรารัตน์ เครือศรี

 

0.8 11 3

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว.มรม. ๐๐๖๒/๒๕๕๙ , ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

สาธารณสุขชุมชน

51
3

 

KNOWLEDGE AND SELF-CARE PRACTICES TO PREVENT DENTAL CARIES IN PRE-SCHOOL CHILDREN OF RAJABHAT MAHASARAKARM UNIVERSITY DEMONSTRATION SCHOOL

 

 

Papavee Ruttanatam

Nutnicha Kudrangnok

Kitpapon Srithanee

Ratchanun Srisupak

 

0.4 0 0

ICSSS2017 11-12 January 2018

สาธารณสุขชุมชน

38

 

 

 

 

www.000webhost.com