ชื่องานวิจัย : การดูดซับไอออนของเหล็กในน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยไคโตซานจากกระดองปูนา

 

ชื่อผู้แต่ง : ชัชญาภา เกตุวงศ์ , พรพิมล พลคำ , สมสุข ไตรศุภกิตติ , วัชรา เสนาจักร์ ,

 

ชื่อวารสาร : วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กันยายน - ธันวาคม 2560 สาขาวิชา : เคมี

 

ค่าน้ำหนัก : 0.6 ปี พ.ศ ที่ตีพิมพ์ : 2560 ปีที่ : 12 ฉบับที่ : 3 เลขที่ :

 

บทคัดย่อ : ไคโตซานเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษ ซึ่งเป็นตัวดูซับชนิดหนึ่งที่ถูกใช้อย่างกว้างขวาง โดยการดูดซับเกิดจากการสร้างพันธะของโลหะหนักกับหมู่อะมิโนไซโตซาน ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูดซับไอออนของเหล็กในน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการการผลิตน้ำประปาจากหนองน้ำในมหาลัยราชภัฏมหาสารคามด้วยไคโตซานที่สะกัดจากกระดองปูนา โดยมีการทดลองสองขั้นคือ การสกัดไตโตซานและศึกษาการดูดซับืจากผลการทดลองพบว่าไคโตซานที่สกัดได้สามารถดูดซับไอออนได้ร้อยละ 41.51 ปริมาณตัวดูดซับ 0.5 กรม และในการดูดซับ 100 นาที ณ สภาวะปกติที่อุณหภูมิห้อง

 

จำนวนเข้าชม : 90 ครั้ง สมัครเข้าใช้งาน / ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

 

 

 

 

 

 

www.000webhost.com