ข้อมูลงานวิจัย

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผุ้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

1

 

Distribution Solutions of Euler Equations

 

 

Alongkot Suvarnamani

Gumpon Sritanratana

 

0.4 2560 0 0 วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 มกราคม-มิถุนายน 2560 คณิตศาสตร์ 51
2

 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการโต้แย้งอย่างมีเหตุผลและเจตคติต่อชีววิทยา

 

 

ชรินทร์ทิพย์ ศุขศาสตร์

ผศ.ดร.สมสงวน ปัสสาโก

ดร.ยุวดี อินสำราญ

 

0.2 2560 0 0 รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 13 กรกฎาคม 2560 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 62
3

 

การสังเคราะห์คุณสมบัติของซีโอไลต์สี่เอสำหรับการดูดซับโลหะ

 

 

สมสุข ไตรสุภกิตติ

ศรินทร์ ทองธรรมชาติ

วัชรา เสนาจักร์

ชมภู่ เหนือศรี

 

0.6 2560 12 1 วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มกราคม - เมษายน 2560 เคมี 52
4

 

ผลของอุณหภูมิกรดเบส และระยะเวลาการต้มต่อความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระในวอเตอร์เครส

 

 

เมตตา เถาว์ชาลี

วิลาวรรณ มหาราช

อนันตพงษ์ เถาว์ชาลี

 

0.2 2561 0 0 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5 8 - 9 มีนาคม 2561 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 49
5

 

An application of mathematical model for estimating evapotranspiration

 

 

Anujit Phumphan

Nunthaporn Yingratanasuk

Thawatchai Boontan

Ekkawit Lampai

 

0.4 2017 0 0 7th WRE-THAI, 4th EIT-WRE, 9th AUn/SEED-Net January 23-24, 2017 คณิตศาสตร์ 61
6

 

การป้องกันมลพิษทางน้ำด้วยหลักการเทคโนโลยีสะอาดสำหรับการผลิตยางก้อนถ้วยในครัวเรือน บริเวรอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

วรรณา สายแก้ว

ราเชทร์ โกศัลวิตร

วุฒิกร สายแก้ว

 

0.6 2560 14 2 วารสารการเกษตรราชภัฏ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 55
7

 

Development of Flipped Classroom Instructional Model By Using Webquest Based on Constructivist Theory For Creating Critical Thinking and Problem-Solving Skills

 

 

Thada Jantakoon

Thiti Jantakun

 

0.8 2017 0 0 Turkish Online Journal of Educational Technology special Issues for INTE October 2017 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 51
8

 

ปริมาณกรดฮิวมิคในน้ำหนักชีวภาพ ด้วยวิธีการแช่ยุ่ยใบไม้

 

 

เมตตา เถาว์ชาลี

สุชนา วานิช

 

0.2 2560 0 0 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 51
9

 

ความหลากชนิดของวันพืชในนาข้าว อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

 

 

วรชาติ โตแก้ว

จันทร์จิรา ผลาโชติ

บรรทม นังตะลา

ราตรี สอนสุภาพ

อรวรรณ กรีเทพ

 

0.2 2560 0 0 การประชุมวิชาการพฤษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 14 - 16 มิถุนายน 2560 ชีววิทยา 42
10

 

System Architecture of Business Intelligence to Aun-Qa Framework for Higher Education Institution

 

 

Thada Jantakoon

Panita Wannapiroon

 

0.8 2017 0 0 Turkish Online Journal of Educational Technology special Issues for INTE November 2017 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 42

 

 

หน้าแรก ย้อนกลับ หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย  

 ข้อมูลที่ 11 ถึง 20 จำนวนทั้งหมด 79

 

 

กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก    

 

 

 

 

www.000webhost.com