ข้อมูลงานวิจัย

ลำดับ

 

ชื่องานวิจัย

 

ชื่อผุ้แต่ง

ค่าน้ำหนัก

ปี พ.ศ

ปีที่

ฉบับที่

เลขหน้า

ชื่อวารสาร

สาขาวิชา

จำนวนเข้าชม

 

Effect of germination times on proximate compositions of black sesame sprouts (Sesamum indicum L.)

 

 

Butsayamat Rattanadon

Kwanyuen Leamsamrong

Thanonchat Imsombut

 

0.4 2017 0 0 PACCON February 2-3, 2017 เคมี 123
1

 

ความเครียดกับคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

 

มณฑิรา จันทวารีย์

ปิยะณัฐฏ์ จันทวารีย์

อดิศักดิ์ พละสาร

อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร

 

0.2 2560 0 0 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง 3 6 - 7 กรกฎาคม 2560 สาธารณสุขชุมชน 108
2

 

การจัดกลุ่มและพยากรณ์การเกิดโรคมะเร็งปอด โดยใช้ทฤษฎีต้นไม้ตัดสินใจ

 

 

รักถิ่น เหลาหา

ภาวิณี ธรรมเกตุ

สิริภา อุทัยแพน

 

0.2 2559 0 0 1204-1214 การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 19-20 สิงหาคม 2559 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 69
3

 

A Comparison of Ridge Parameter for Estimation of Multiple Regression Coefficients By Ridge Regression Method and Ridge Regression Bootstrapping Method

 

 

Warida Palasri

 

0.2 10112560 0 0 179-189 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 สถิติศาสตร์ประยุกต์ 65
4

 

การดูดซับไอออนของเหล็กในน้ำก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปาด้วยไคโตซานจากกระดองปูนา

 

 

ชัชญาภา เกตุวงศ์

พรพิมล พลคำ

สมสุข ไตรศุภกิตติ

วัชรา เสนาจักร์

 

0.6 2560 12 3 วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กันยายน - ธันวาคม 2560 เคมี 90
5

 

การปรับปรุงคุณภาพข้าวเม่ากึ่งสำเร็จรูป

 

 

ดร. มะลิ นาชัยสินธุ์

ปริย นิลแสงรัตน์

เอกสิทธิ์ สุทธะพินทุ

 

0.4 2559 0 0 วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่2(6) กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2559 ฟิสิกส์ 101
6

 

การเปรียบเทียบวิธีการถดถอยแบบริดจ์และวิธีการถดถอยบูตสแตรปแบบริดจ์สำหรับการประมาณการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุสัมพันธ์

 

 

วริดา พลาศรี

 

0.2 2560 0 0 การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 สถิติศาสตร์ประยุกต์ 65
7

 

สมบัติทางเคมี สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบทางประสาทสัมผัสของน้ำส้มสายชูหมักจากสัปปะรด 4 สายพันธ์ุ

 

 

วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา

กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง

 

0 0 0 เคมี 67
8

 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดมหาสารคาม

 

 

นิตยา จันตะคุณ

 

0.2 2561 0 0 การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสกลนคร ครั้งที่ 1 17 - 19 พฤษภาคม 2561 สถิติศาสตร์ประยุกต์ 58
9

 

Mathematical models and qualities of shredded Thai-style instant rice under a combined gas-fired infrared and air convection drying

 

 

Mali Nachaisin

Suminya Teeta

Konlayut Deejing

Wanida Pharanal

 

0.4 2017 0 0 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/901/1/012041 May 24-26, 2017 ฟิสิกส์ 78

 

 

หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย  

 ข้อมูลที่ 1 ถึง 10 จำนวนทั้งหมด 79

 

 

กรุณาป้อนคำที่จะใช้ค้นหา    จาก    

 

 

 

 

www.000webhost.com